Resmi Gazete'de yayımlandı: Atatürk Üniversitesi İSG öğrencileri dikkat!

İSG HABER AJANSI Erzurum Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci ve 2'nci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “Açıköğretim" ibaresi “Açık ve Uzaktan Eğitim ile" olarak değiştirildi. Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilirken, aynı maddenin ikinci fıkrasına “öğrencilerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel öğrencilik veya” ibaresi eklendi. Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, askerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgeleri, not döküm belgeleri, diplomaların ve diploma eklerinin düzenlenmesi işlemleri ile öğrencilerin talepleri veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.“Açıköğretim Fakültesi” ibaresi “Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” olarak değiştirildi. Yönetmeliğin "Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört hafta, bir eğitim-öğretim yılı yirmi sekiz hafta olarak düzenlenir." maddesine “on dört” ve “yirmi sekiz” ibarelerinden önce gelmek üzere “en az” ibaresi eklendi. Bir yarıyıl en az 14 hafta, bir öğretim yılı ise en az 28 hafta olacak. Üniversiteye kesin kayıt işlemleri; ÖSYM’nin veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği tarihler arasında yapılacak. Üniversiteye kayıt için şu şartlar aranacak:Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda; o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak, Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılacak. Yönetmeliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası olan "Herhangi bir dersten FF harf notu alarak başarısız olan öğrencinin, uygulama ve/veya laboratuvar ders/dersleri hariç, tekrar aldığı ders/derslere devam etme zorunluluğu yoktur." cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi. “Tamamı veya bir kısmı uygulamaya dayalı olarak yürütülen ve/veya laboratuvar ortamında yapılan dersler hariç olmak üzere; daha önceki yarıyıl/yıllarda devamını aldığı halde başarısız olduğu veya harf notunu yükseltmek istediği derse/derslere tekrar kayıt yaptıran öğrencinin bu derse/derslere devam etme zorunluluğu yoktur.”Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “20” ibaresi “10”, “30” ibaresi “20”, “50” ibaresi “25” olarak değiştirildi. Yani: Öğrenim Seviyesi Kredi AKTSÖn Lisans 80 ± 10 120Lisans (4 Yıllık) 150 ± 20 240Lisans (5 Yıllık) 200 ± 25 300Yönetmeliğin 15'inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin, "Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı kurumdan alarak başarısız olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kendi kurumundan alabilirler." şeklindeki fıkrasında “kurumundan” ibaresi “birimlerinden” olarak değiştirildi. “Ön şartlı dersler birim uygulama esaslarında belirtilir.”Yönetmeliğin 20'nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde duyurulur." cümlesinde yer alan "yapılış tarihinden itibaren en geç” ibaresi “yapılmasını takip eden” olarak değiştirildi. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayınız
 
Üst Alt