'İş Teftişi Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de

İSG HABER AJANSI Çalışma mevzuatının uygulanması sırasında suç veya kabahat olarak belirlenen eylemlere rastlanıldığı zaman yapılacak işlemler, müfettişlerce yapılacak izleme, denetleme ve teftiş faaliyetlerine ilişkin görev yetki ve yükümlülüklerle birlikte bu çalışmalara dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe giren İş Teftişi Hakkında Yönetmelik 5690 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlandı. Yönetmelik, iş teftişlerinin planlanmasını, müfettişlerin görev, yetki ve yükümlülüklerini, müfettişlerin iş teftişi ile ilgili yükümlülüklerini, iş teftişine tabi olanların ve diğer ilgililerinin yükümlülüklerini, güvenlik kuvvetlerinin yükümlülüklerini ve iş teftişine ilişkin usul ve esasları içeriyor. MÜFETTİŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Bu kapsamda Yönetmeliğe göre müfettişler eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarına ait veya bunların yönetimleri altındaki ya da kendilerinin veya bunların ortağı bulundukları işyerlerinde teftiş yapamayacak. Görevleri sebebiyle, işyerlerinin yapım ve üretim koşulları, işverenin ve işyerinin meslek sırları ve teknikleri ile ekonomik ve ticari durumları, işyerlerinden alınan hammadde, gereç ve benzeri örneklerin tahlil, muayene ve inceleme sonuçları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça açıklayamaz. Görevin başka türlü yapılmasının mümkün olmadığı haller dışında, teftişin bir ihbar veya şikayet üzerine yapıldığını veya şikayetçilerin ve/veya ihbarda bulunan kişilerin ve kendilerine bilgi ve ifade veren kişilerin kimliklerini ifşa edemez. Görevlerini yaparken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle yükümlüdür. Teftişe başlamadan önce veya duruma göre teftiş sırasında, işveren veya işveren vekiline, görev ve yetkilerinin belirtildiği resmi kimlik belgeleriyle kendilerini tanıtmakla yükümlüdür. GÜVENLİK KUVVETLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müfettişler, görevlerinin yapılmasına zorluk çıkartılması veya engel olunması gibi durumlarda, mahallin en büyük mülki amirine başvurmak suretiyle en yakın güvenlik makam veya memurlarından yardım isterler. Mülki amirlikler ile güvenlik makam ve memurları, bu durumda 4857 sayılı Kanunun 97'nci maddesi gereğince müfettişlerin görevlerini yapmalarını sağlamak üzere, hemen gerekli önlemleri almak ve müfettişlere görevleriyle ilgili her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülükler, müfettişlerin işyerlerine girmelerini veya istenilen belgeleri görmelerini sağlamak gibi hususlar ile Yönetmelikte yazılı görevlerin ifasına ilişkin tüm halleri kapsar. "İSG YÖNÜNDEN TEHLİKE İÇEREN KOŞULLARI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ"Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin f bendinde yer alan ibareye göre müfettişler artık görevli oldukları mahallerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlike içeren koşulları bildirmekle de yükümlü. Öte yandan müfettişler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş durdurabilir ve çalışanların yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarını göz önüne alarak uygun olmayan durumlarda işçinin çalışmaktan alıkonulmasını talep edebilir. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayınız
 
Üst Alt